خطوط اختصاصی

قیمت شماره های زیر به ريال می باشد :

قیمت خطوط اختصاصی 

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران      (مرحله دوم ) تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
200,000 105,000 250,000 120,000 300,000 135,000 14 1000XXXXXXXXXX 1
550,000 280,000 600,000 315,000 700,000 350,000 13 1000XXXXXXXXX 2
1,000,000 500,000 1,200,000 600,000 1,400,000 700,000 12 1000XXXXXXXX 3
2,000,000 1,000,000 2,300,000 1,200,000 2,700,000 1,400,000 11 1000XXXXXXX 4
3,000,000 1,300,000 3,500,000 1,500,000 4,000,000 1,800,000 10 1000XXXXXX 5
4,000,000 2,000,000 4,500,000 2,250,000 5,000,000 2,500,000 9 1000XXXXX 6
5,500,000 2,500,000 6,000,000 3,000,000 7,000,000 3,500,000 8 1000XXXX 7
30,000,000 35,000,000 7 1000XXX 8
55,000,000 60,000,000 6 1000XX 9

قیمت خطوط اختصاصی 3000

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
105,000 135,000 150,000 14 3000XXXXXXXXXX 1
700,000 800,000 900,000 12 3000XXXXXXXX 2
800,000 900,000 1,000,000 10 3000XXXXXX 3
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 9 3000XXXXX 4
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 8 3000XXXX 5

خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد .

قیمت خطوط اختصاصی 2000

نمایندگان کاربران تعداد ارقام ردیف
سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی
رند نیمه رند غیررند رند نیمه رند غیررند
3,300,000 2,800,000 2,300,000 1,800,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 12 1
9,500,000 6,500,000 4,500,000 3,500,000 10,000,000 7,000,000 5,000,000 4,000,000 10 2
13,000,000 9,000,000 7,500,000 6,500,000 15,000,000 10,000,000 8,000,000 7,000,000 9 3
23,000,000 14,500,000 13,000,000 11,000,000 25,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 8 4

قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اپراتور استعلام گردد .

قیمت خطوط اختصاصی 5000

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
180,000 80,000 200,000 90,000 240,000 110,000 14 50001XXXXXXXXX 1
480,000 220,000 550,000 250,000 650,000 300,000 13 50001XXXXXXXX 2
900,000 520,000 1,000,000 600,000 1,200,000 700,000 12 50001XXXXXXX 3
1,600,000 1,000,000 1,800,000 1,200,000 2,200,000 1,350,000 11 50001XXXXXX 4
2,200,000 1,300,000 2,500,000 1,500,000 3,000,000 1,800,000 10 50001XXXXX 5
3,000,000 1,600,000 3,400,000 1,970,000 4,000,000 2,200,000 9 50001XXXX 6
3,700,000 2,200,000 4,200,000 2,500,000 5,000,000 3,000,000 8 50001XXX 7
33,000,000 38,000,000 45,000,000 7 50001XX 8
56,000,000 63,000,000 75,000,000 6 50001X 9

قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت

 

  نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
900,000 1,000,000 1,100,000 10 021XXXXXXXX 1
4,500,000 5,000,000 5,500,000 7 021XXXXX 2
5,500,000 6,000,000 6,600,000 6 021XXXX 3

تعرفه شماره های اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت

 

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام ساختار شماره اختصاصی غیرمتناظر ردیف
بازه قیمت بازه قیمت بازه قیمت
50,000,000 35,000,000 55,000,000 37,000,000 60,000,000 40,000,000 7 21000XX 1
35,000,000 20,000,000 37,000,000 22,000,000 40,000,000 25,000,000 8 21000XXX 2
6,500,000 3,300,000 7,000,000 3,500,000 7,500,000 6,500,000 9 21000XXXX 3
5,500,000 2,200,000 6,000,000 2,400,000 6,500,000 3,000,000 10 21000XXXXX 4
2,200,000 1,700,000 2,400,000 1,800,000 3,000,000 2,000,000 11 21000XXXXXX 5
1,700,000 1,200,000 1,800,000 1,300,000 2,000,000 1,400,000 12 21000XXXXXXX
عدم ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان
6
900,000 1,000,000 1,100,000 12 21000XXXXXXX
با ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان
7
1,100,000 1,200,000 1,300,000 13 21000XXXXXXXX 8
900,000 1,000,000 1,100,000 14 21000XXXXXXXXX 9
>800,000 900,000 1,000,000 15 21000XXXXXXXXXX 10

درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، اعلام خواهد شد. ملاک رند بودن شماره:
1. شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
2. ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.

قیمت خطوط مجازی

خطوط مجازی : این خطوط برای ارسال و دریافت فکس و تلفن گویا می باشند

نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
رند نیمه رند غیر رند رند نیمه رند غیر رند
4,500,000 3,000,000 1,200,000 5,000,000 3,500,000 1,500,000 8 24521XXX 1
9,000,000 6,000,000 4,500,000 10,000,000 7,000,000 5,000,000 7 24521XX 2
13,000,000 15,000,000 6 24521X 3

شرایط نمایندگان ویژه :
1. روزانه بیش از 50 هزار پیامک ارسال داشته باشند .
2. خرید های ایشان یکجا و بیش از 10 میلیون تومان باشد .
3. روزانه حداقل 5 خط اختصاصی خریداری نمایند .