خطوط اختصاصی

قیمت شماره های زیر به ريال می باشد :

قیمت خطوط اختصاصی 

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران      (مرحله دوم ) تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۴ ۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۱
۵۵۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱۳ ۱۰۰۰XXXXXXXXX ۲
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۱۰۰۰XXXXXXXX ۳
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱ ۱۰۰۰XXXXXXX ۴
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۱۰۰۰XXXXXX ۵
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۹ ۱۰۰۰XXXXX ۶
۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۸ ۱۰۰۰XXXX ۷
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷ ۱۰۰۰XXX ۸
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶ ۱۰۰۰XX ۹

قیمت خطوط اختصاصی ۳۰۰۰

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
۱۰۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴ ۳۰۰۰XXXXXXXXXX ۱
۷۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۳۰۰۰XXXXXXXX ۲
۸۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۳۰۰۰XXXXXX ۳
استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۹ ۳۰۰۰XXXXX ۴
استعلام شود استعلام شود استعلام شود ۸ ۳۰۰۰XXXX ۵

خطوط ۳۰۰۰ شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد .

قیمت خطوط اختصاصی ۲۰۰۰

نمایندگان کاربران تعداد ارقام ردیف
سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی
رند نیمه رند غیررند رند نیمه رند غیررند
۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۱
۹,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۲
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹ ۳
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸ ۴

قیمت خطوط ۹ رقمی و ۸ رقمی خیلی رند (مثلا ۲۰۰۰۲۲۲۲ ) باید توسط اپراتور استعلام گردد .

قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
۱۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴ ۵۰۰۰۱XXXXXXXXX ۱
۴۸۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۳ ۵۰۰۰۱XXXXXXXX ۲
۹۰۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۵۰۰۰۱XXXXXXX ۳
۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۱ ۵۰۰۰۱XXXXXX ۴
۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۵۰۰۰۱XXXXX ۵
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۹۷۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹ ۵۰۰۰۱XXXX ۶
۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸ ۵۰۰۰۱XXX ۷
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷ ۵۰۰۰۱XX ۸
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶ ۵۰۰۰۱X ۹

قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت

 

  نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
۹۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۰۲۱XXXXXXXX ۱
۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۷ ۰۲۱XXXXX ۲
۵,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۶ ۰۲۱XXXX ۳

تعرفه شماره های اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت

 

نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام ساختار شماره اختصاصی غیرمتناظر ردیف
بازه قیمت بازه قیمت بازه قیمت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷ ۲۱۰۰۰XX ۱
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸ ۲۱۰۰۰XXX ۲
۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۹ ۲۱۰۰۰XXXX ۳
۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ ۲۱۰۰۰XXXXX ۴
۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱ ۲۱۰۰۰XXXXXX ۵
۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۲۱۰۰۰XXXXXXX
عدم ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان
۶
۹۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۲۱۰۰۰XXXXXXX
با ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان
۷
۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳ ۲۱۰۰۰XXXXXXXX ۸
۹۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۴ ۲۱۰۰۰XXXXXXXXX ۹
>800,000 ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵ ۲۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۰

درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، اعلام خواهد شد. ملاک رند بودن شماره:
۱٫ شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
۲٫ ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.

قیمت خطوط مجازی

خطوط مجازی : این خطوط برای ارسال و دریافت فکس و تلفن گویا می باشند

نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
رند نیمه رند غیر رند رند نیمه رند غیر رند
۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۸ ۲۴۵۲۱XXX ۱
۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷ ۲۴۵۲۱XX ۲
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶ ۲۴۵۲۱X ۳

شرایط نمایندگان ویژه :
۱٫ روزانه بیش از ۵۰ هزار پیامک ارسال داشته باشند .
۲٫ خرید های ایشان یکجا و بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد .
۳٫ روزانه حداقل ۵ خط اختصاصی خریداری نمایند .